Que inclou la instal·lació bàsica de la seva caldera de condensació, baix NOx o estanca, del seu split mural d’aire condicionat inverter, del multi-split, caldera de gasoil, escalfador de gas, escalfador elèctric, descalcificador o osmosi inversa?

CALDERA DE GAS ESTANCA O BAIX NOx

Inclou la caldera escollida instal·lada a la mateixa ubicació que l’anterior, retirada de l’antiga caldera, connexions d’aigua, calefacció, gas i termòstat, instal·lació del kit d’evacuació de gasos proporcionat pel fabricant de la caldera i posada en marxa. No s’inclouen treballs d’obra, prolongació del conducte d’evacuació ni desplaçament de preses d’aigua, gas o calefacció.

CALDERA DE GAS DE CONDENSACIÓ

Inclou la caldera escollida instal·lada a la mateixa ubicació que l’anterior, retirada de l’antiga caldera, connexions d’aigua, calefacció, gas i termòstat, instal·lació del kit d’evacuació de gasos i el tub de desguàs de condensats proporcionat pel fabricant de la caldera i posada en marxa. No s’inclouen treballs d’obra, prolongació del conducte d’evacuació ni desplaçament de preses d’aigua, gas o calefacció.

CALDERAS DE GASOIL

Inclou la caldera escollida instal·lada a la mateixa ubicació que l’anterior, retirada de l’antiga caldera, connexions d’aigua, calefacció, gasoil, termòstat i connexió a la xemeneia existent. No s’inclouen treballs d’obra, prolongació del conducte d’evacuació ni desplaçament de preses d’aigua, gas o calefacció.

CALEFACCIÓ

Inclou la instal·lació bàsica de caldera de condensació, estanca o baix NOx, els radiadors d’alumini amb els seus accessoris, el termòstat o programador i les canonades de coure en muntatge superficial amb els corresponents traspassos d’envà per passar d’una estada a una altra. S’exclou qualsevol altre ajut de paleta, fusteria o un altre industrial.

ESCALFADOR DE GAS

Inclou instal·lació de l’escalfador en la mateixa ubicació que l’anterior i retirada de l’antic, connexions de les preses d’aigua i gas, i connexió de l’evacuació de gasos a la canonada existent.

TERMO ELÈCTRIC

Inclou la instal·lació de l’escalfador en la mateixa ubicació que l’anterior i retirada de l’antic i connexions d’aigua aprofitant els cables existents.

AIRE CONDICIONAT SPLIT MURAL 1x1

Inclou fins a 5 metres lineals de línia frigorífica i cablejat d’interconnexió, fins a 2 metres lineals de canaleta blanca de 60×60, fins a 3 metres lineals de línia elèctrica fins a la caixa o endoll vàlid més proper, fins a 5 metres lineals de canonada de PVC per a desguàs, suports standard i silent-blocks.

AIRE CONDICIONAT MULTI-SPLIT MURAL 2x1

Inclou fins a 8 metres lineals de línia frigorífica i cablejat d’interconnexió, fins a 3 metres lineals de canaleta blanca de 60×60, fins a 3 metres lineals de línia elèctrica fins a la caixa o endoll vàlid més proper, fins a 8 metres lineals de canonada de PVC per a desguàs, suports standard i silent-blocks.

DESCALCIFICADOR D'AIGUA

Inclou la instal·lació del descalcificador al costat de la vàlvula general d’entrada d’aigua a l’habitatge, instal·lació de filtre previ, fins a 3 metres lineals de canonada de coure o materials plàstics, fins a 2 metres lineals de canonada de PVC per a desguàs, fins a 2 metres lineals de línia elèctrica i endoll si cal, anàlisi d’aigua i posada en marxa.

OSMOSIS INVERSA

Inclou la instal·lació de l’equip al moble baix aigüera i que les preses d’aigua i desguàs d’aquesta es trobin a l’interior d’aquest moble, connexions d’aigua, desguàs i instal·lació de l’aixeta dispensador mitjançant perforació a aigüera d’acer inox.

Menu