gestiones dar de alta actividad reus tarragona

A Novaforma Multiserveis oferim al nostres clients l’obtenció d’altes d’activitats, ja sigui de negoci comercial o industrial.

Més informació sobre l'alta d'activitats:

Documentació necessària per a inici d’activitat:

Impost sobre activitats econòmiques

 • Fotocòpia del NIF en cas de persona física o del CIF en cas de persona jurídica.
 • Total de metres de local i desglossament segons utilització.
 • Fotocòpia del DNI del representant legal de la societat.
 • Relació de les activitats a exercir.

Declaració censal (Model 036/037)

 • Fotocòpia del NIF en cas de persona física o del CIF en cas de persona jurídica.
 • Document d’alta en l’IAE.
 • Fotocòpia del DNI del representant legal de la societat.
 • Relació de les activitats a exercir.

Alta en RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms)

 • Fotocòpia del DNI.
 • Document d’alta en l’IAE.
 • Proposta d’associació a mútua d’accidents de treball i malalties professionals.

Alta d’empresa en Seguretat Social (quant es necessitin empleats):

Persones físiques:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Document d’alta en l’IAE.
 • Proposta d’associació a mútua d’accidents de treball i malalties professionals.

Persones jurídiques:

 • Proposta d’associació a mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
 • Document d’alta en l’IAE.
 • Fotocòpia del CIF de la societat.
 • Fotocòpia del DNI del representant legal de la societat.
 • Escriptura de constitució de la societat.
 • Escriptura de poder notarial del representant legal de la societat.

Compti també amb nosaltres per gestionar la seva cèdula d’habitabilitat.

Menu